Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


swiadczenia_medyczne
- Pomoc w stanach nagłych
- Podstawowa opieka zdrowotna
- U lekarza specjalisty
- Leczenie szpitalne, terapeutyczny program zdrowotny, programy lekowe oraz chemioterapia
- Stomatologia
- Psychiatria i leczenie uzależnień
- Rehabilitacja lecznicza
- Lecznictwo uzdrowiskowe
- Opieka długoterminowa
- Świadczenia dla Pacjentów przewlekle chorych
- Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
- Leki
- Import docelowy
Strona Główna / Świadczenia medyczne
Opieka długoterminowa

 

Opieka długoterminowa

Opieka paliatywna i hospicyjna

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia gwarantowane w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej są realizowane w warunkach:

1) stacjonarnych - w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;
2) domowych – w hospicjach domowych dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18 roku życia;
3) ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej.

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

1) przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
2) wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1347), nierokującej nadziei na wyleczenie.

Świadczeniobiorcę posiadającego skierowanie do umieszczenia w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej, albo do objęcia opieką w hospicjum domowym lub w poradni medycyny paliatywnej, obejmuje się opieką lub wskazuje mu się innego świadczeniodawcę, właściwego ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania. Każde zgłoszenie świadczeniobiorcy odnotowuje się w dokumentacji prowadzonej przez świadczeniodawcę.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1) badania diagnostyczne;
2) w warunkach stacjonarnych – leki i wyroby medyczne.

Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym:

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:
1)   świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
2)   świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
3)   leczenie farmakologiczne;
4)   leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
5)   leczenie innych objawów somatycznych;
6)   opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
7)   rehabilitację;
8)   zapobieganie powikłaniom;
9)   badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej;
10)  zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;
11)  opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Świadczenia w hospicjum domowym oraz hospicjum domowym dla dzieci:

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują świadczenia:
1)   świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
2)   świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
3)   leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
4)   leczenie innych objawów somatycznych;
5)   opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
6)   rehabilitację;
7)   zapobieganie powikłaniom;

oraz badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, ordynację leków i bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1347).

Świadczeniobiorcom korzystającym ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum domowym dla dorosłych albo hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 18. roku życia nie przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w warunkach domowych.

Pacjenci objęci opieką prze zespół hospicjum domowego/ hospicjum domowego dla dzieci mają zapewniony całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza hospicjum, porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu, całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę hospicjum, wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu, pozostały personel (psycholog, fizjoterapeuta) – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum.
Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu ze świadczeniobiorcą, członkiem jego rodziny lub opiekunem. W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego, informacji o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia
i w razie potrzeby, udzielenia wizyty w domu, innych form opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasad jej prowadzenia.

Przyjęcie dziecka do hospicjum domowego odbywa się z zastosowaniem kryteriów:
a) schyłkowego okresu choroby nieuleczalnej,
b) wieku poniżej 18. roku życia,
c) pozostawania świadczeniobiorcy pod opieką przynajmniej jednego stałego opiekuna, mogącego sprawować całodobową opiekę w domu świadczeniobiorcy.

Świadczenia w poradni medycyny paliatywnej:

Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych są przeznaczone dla świadczeniobiorców, których stan ogólny jest stabilny oraz którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej sami lub którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują:
1) porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy, w tym również świadczeniobiorcy, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego;
2) porady psychologa w poradni lub w domu świadczeniobiorcy;
3) świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy.

Porada w poradni medycyny paliatywnej lub w domu świadczeniobiorcy jest to świadczenie obejmujące:
1) badanie podmiotowe;
2) badanie przedmiotowe;
3) ordynację leków, w tym leków przeciwbólowych;
4) zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;
5) zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych;
6) kierowanie do podmiotów leczniczych, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych;
7) wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy;
8) poradę lekarską w domu świadczeniobiorcy;
9) poradę psychologiczną lub wizytę psychologa w domu świadczeniobiorcy;
10) zabieg pielęgniarski lub wizytę pielęgniarki w domu świadczeniobiorcy.

Porady lub wizyty domowe realizowane są nie częściej niż dwa razy w tygodniu, zaś świadczeniobiorcy wymagający wizyt częstszych lub ciągłej opieki mogą być kierowani do podmiotów realizujących inne formy opieki paliatywno-hospicyjnej.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjentom przewlekle chorym przysługują świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Opieka, o której mowa, realizowana jest w warunkach stacjonarnych oraz domowych, zgodnie z poniższym podziałem:

Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych:
- w zakładach opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych
- w zakładach opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych dla dzieci i młodzieży
- w zakładach opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
- w zakładach opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych dla dzieci wentylowanych mechanicznie

Świadczenia udzielane w warunkach domowych:
- świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
- świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
- świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej

Świadczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych dla dzieci i młodzieży:

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego/ opiekuńczo-leczniczego (ZPO/ZOL) może zostać przyjęty świadczeniobiorca wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej skalą Barthel, otrzymał 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3. roku życia nie dokonuje się oceny skalą Barthel.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 pkt lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowania choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Wniosek o skierowanie pacjenta do ZOL wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku dołącza się ocenę pacjenta wg skali Barthel, dokonaną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasady finansowania: NFZ finansuje świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 731).

Jeżeli w ocenie świadczeniobiorcy skalą Barthel, dokonywanej przez lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczego na koniec każdego miesiąca, punktacja jest wyższa niż 40 punktów, Fundusz zaprzestaje finansowania świadczeń na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480 z późn.zm.),świadczenia gwarantowane udzielane w ZOL/ZPO obejmują:
1) świadczenia udzielane przez lekarza
2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę
3) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego
4) świadczenia psychologa
5) terapię zajęciową
6) leczenie farmakologiczne
7) leczenie dietetyczne
8) zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym
9) edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne i leki.

W przypadku gdy w trakcie pobytu w zakładzie opiekuńczym, świadczeniobiorca zostanie skierowany i przyjęty do leczenia szpitalnego, po jego wypisaniu ze szpitala nie jest konieczne ponowne składanie wniosku o przyjęcie świadczeniobiorcy do zakładu.

Zakład opiekuńczo-leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne (decydująca jest ocena wg skali Barthel)- nie mogą więc trafiać tam ubezpieczeni kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Świadczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla pacjentów oraz dzieci wentylowanych mechanicznie:

Świadczenia w zakładzie opiekuńczym dla wentylowanych mechanicznie dotyczą  świadczeniobiorców z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Zasady finansowania: NFZ finansuje świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. Nr 12, poz. 731).

Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów oraz dzieci wentylowanych mechanicznie:

Świadczenia gwarantowane realizowane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie udzielane są świadczeniobiorcy z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającemu stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheostomijną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy hełmy), ciągłej lub okresowej wentylacji mechanicznej, niewymagającemu hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, wymagającemu jednak stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Świadczeniobiorcy powinni wyrazić świadomą zgodę na ten typ leczenia, a w przypadku dzieci zgodę wyraża opiekun prawny; dokument potwierdzający udzielenie zgody załącza się do dokumentacji medycznej.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci świadczeniobiorcy, którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkolonego przynajmniej jednego członka rodziny albo opiekuna prawnego w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo świadczeniobiorcy.

Do obowiązków zespołu długoterminowej opieki domowej (w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka i fizjoterapeuta) należy:
a) wyposażenie świadczeniobiorców w niezbędny sprzęt medyczny,
b)  stworzenie świadczeniobiorcom i ich opiekunom poczucia bezpieczeństwa przez zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
W/w świadczenia obejmują także badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych, w szczególności:
a) badania obrazowe, w tym RTG i USG – w pełnym zakresie,
b)  badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.

Częstotliwość wizyt osób udzielających świadczeń, wchodzących w skład zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, uzależniona jest od sposobu i czasu trwania wentylacji domowej.

Przedmiotowe świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się:
1)  kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
2)  wyniki badań świadczeniobiorcy;
3)  kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych:
a)  w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy,
b)  w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa:

Pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów; w przypadku psychicznie chorych będących w ostrej fazie choroby, świadczenia zabezpieczone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386 i 1610).

Warunkami objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową są:
1) nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
2) nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
3) nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
4) niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia pielęgniarskie realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej i obejmują czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego przez pielęgniarkę podczas pierwszej wizyty u pacjenta planu opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, jak również:
- przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
- świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
- edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
- pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
- pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia przez pielęgniarkę odbywa się na koniec każdego miesiąca. W przypadku, gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel, NFZ zaprzestaje finasowania opieki za kolejny miesiąc kalendarzowy.

Pielęgniarka opieki długoterminowej zapewnia dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00; w soboty i dni ustawowo wolne od pracy udziela świadczeń w medycznie uzasadnionych przypadkach. Wizyty pielęgniarki odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu;

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 


aktualizacja: 02.02.2015 r.
 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt