Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Rekrutacja - informacja

Kandydaci do zatrudnienia w NFZ muszą spełniać wymogi określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Aktualne rekrutacje do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie 

Rekrutacja

 • Ogłoszenie nr 57/WI/16 - zakończenie procedury naboru

  04.11.2016

  Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: informatyk – 1,0 et. do Działu Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki

 • Ogłoszenie nr 56/WSMS/16 - zakończenie procedury naboru

  21.10.2016

  MOW NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: specjalista lub st. specjalista –1 et. (możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy) w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobirców

 • Ogłoszenie nr 55/WKO/16 - rozstrzygnięto

  21.10.2016

  Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: młodszy specjalista lub inspektor kontroli – 1 et. do Sekcji Kontroli Aptek i Ordynacji Lekarskiej w Dziale Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia w Wydziale Kontroli

 • Ogłoszenie nr 54/WKO/16 - rozstrzygnięto

  21.10.2016

  Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: inspektor kontroli – 1,0 et. do Sekcji Kontroli Aptek i Ordynacji Lekarskiej w Dziale Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia w Wydziale Kontroli

 • Ogłoszenie nr 53/WOKS/16 - rozstrzygnięto

  18.10.2016

  Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: specjalista – 1,0 et. do Działu Obsługi Umów w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń

 • Ogłoszenie nr 52/WK/16 - rozstrzygnięto

  14.10.2016

  Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 1,0 et. do Działu Księgowości Świadczeń Zdrowotnych i Refundacji Leków w Wydziale Księgowości