Leki, apteki

Dane na pieczątce

Dane dotyczące podmiotu leczniczego – umieszczane na recepcie w części „Świadczeniodawca”
 • nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy
 • adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej
 • numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania
 • identyfikator miejsca udzielania świadczeń: - w przypadku recept w postaci elektronicznej - identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, - w przypadku recept w postaci papierowej - dziewięciocyfrowy numer REGON, jeżeli dotyczy.
Dane dotyczące osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae – umieszczane na recepcie w części „Świadczeniodawca”
 • imię i nazwisko
 • adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane)
 • numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę
Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę – umieszczane w części „Dane i podpis osoby uprawnionej”
 • imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę
 • kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy
 • numer prawa wykonywania zawodu
 • numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę.