Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – umowy na rok 2019 i lata następne

01-02-2019

Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 t.j.).

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;
  3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

na obszarze województwa  małopolskiego

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2019 r proszeni są o składanie wniosków do 10 dnia każdego miesiąca do godz. 16:00 w tym dniu.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone w ww. terminie stanowić będą podstawę zawarcia umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskodawca może złożyć w Małopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Dokumenty należy składać osobiście przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub pocztą na adres korespondencyjny Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

Uwaga!

  • Podstawą przygotowania wniosku elektronicznego w aplikacji OFERTOWANIE jest uzyskanie hasła dostępu do PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY.

Wydział Do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne, MOW NFZ
tel. (012) 29 88 368, 364, 365, 374

Materiały informacyjne 

Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 roku
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017r. poz. 1061 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011r. nr 293, poz. 1728) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013r. poz. 1570)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1146 t.j. z póżn. zm.)   
Zarządzenie nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016r. 
Zarządzenie nr 89/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016r. 
Zarządzenie nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018r. 
Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018r.
Aplikacja Ofertowanie 
Definicje postępowania w zakresie ZPO – Portal Swiadczeniodawcy
 

Wszystkie aktualności