Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Weryfikacja wsteczna świadczeń wykonanych w roku 2016 - dot. WSZYSTKICH RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ

11-04-2017
Weryfikacja wsteczna świadczeń wykonanych w roku 2016 – dot. WSZYSTKICH RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym (11.04.2017 r.), na Portalu Świadczeniodawcy rozpocznie publikację wyników procesu wstecznych weryfikacji świadczeń zrealizowanych w roku 2016.

Przewidywany czas trwania procesu publikowania w/w wyników szacuje się na około 10 dni. Weryfikacja została uruchomiona zgodnie z zaleceniami Prezesa NFZ i dotyczy zgodności sprawozdawania i rozliczania świadczeń z obowiązującymi przepisami: zapisami umów; zarządzeniami Prezesa NFZ; rozporządzeniami Ministra Zdrowia, które określają warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

Weryfikacją zostały objęte wszystkie świadczenia zrealizowane w 2016 roku i sprawozdane do Centralnej Bazy Świadczeń MOW NFZ.

 

W celu dokonania stosownych poprawek zakwestionowanych świadczeń (oznaczonych statusem „błąd”), do dnia 30.06.2017 r.  zostały otwarte bazy danych MOW NFZ.

 

Korekt błędów należy dokonać (bez konieczności odwołania do MOW NFZ) poprzez:

• usunięcie zakwestionowanej pozycji rozliczeniowej lub,

• poprawę danych statystycznych - w przypadku gdy zakwestionowanie świadczenia wynikało z błędnego sprawozdania danych statystycznych po stronie świadczeniodawcy.

 

Status odblokowania baz umożliwia:

• poprawianie pozycji rozliczonych/nierozliczonych poprzez edycję i ponowne przesłanie z podniesioną wersją świadczenia,

• usuwanie pozycji rozliczonych/nierozliczonych,

 

W przypadku konieczności odwołania się od wyników weryfikacji, nie należy dokonywać korekty świadczenia do czasu otrzymania informacji o wyniku takiego odwołania. W ewentualnym odwołaniu niezbędne jest przekazywanie następujących informacji:

• kod umowy

• id zakwestionowanego zestawu świadczeń

• id zakwestionowanej pozycji rozliczeniowej

• typ błędu

• nr PESEL pacjenta / identyfikator pacjenta (obcokrajowcy)

• uzasadnienie odwołania,

• w uzasadnionych przypadkach, kopia niezbędnej do rozpatrzenia odwołania dokumentacji medycznej np. karta informacyjna leczenia szpitalnego (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 

Termin składania ewentualnych odwołań upływa w dniu  12.05.2017 r. (decyduje data wpływu do MOW NFZ).

 

UWAGA – W przypadku odwołania się od któregokolwiek zakwestionowanego świadczenia w danej umowie nie należy uruchamiać procesu naliczania – aż do czasu rozpatrzenia odwołania, gdyż spowoduje to wystawienie szablonu korygującego dla wszystkich rozliczonych świadczeń oznaczonych flagą błędu, bez możliwości odwołania.

Ponadto, MOW NFZ informuje, że powtórne odwołania od zakwestionowanych świadczeń, wobec których MOW NFZ przedstawił stanowisko - nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że w przypadku korekt polegających na wystornowaniu wszystkich pozycji rozliczeniowych dla danego zestawu świadczeń (np. dla całej hospitalizacji) – wycofanie zestawu świadczeń (całej hospitalizacji) z rozliczenia, winno być zakończone pełnym usunięciem zestawu tzw. I fazą. W przeciwnym przypadku, świadczenia takie będą nadal brały udział w procesach weryfikacyjnych prowadzonych przez MOW NFZ. W przypadku braku rozliczenia korekt po stronie świadczeniodawcy, Małopolski OW NFZ zastrzega sobie prawo wymuszenia takich rozliczeń poprzez wygenerowanie szablonu korygującego dla wszystkich rozliczonych świadczeń oznaczonych flagą błędu, bez możliwości odwołania.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Sekcja Weryfikacji i Przetwarzania Danych

Tel.:  12 2988197, 12 2988058, 12 2988196

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności