Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Rozliczanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów PSZ

08-11-2017

Małopolski OW NFZ w Krakowie informuje, że po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 844), w ramach podstawowego systemu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) nadal pozostaje obowiązek bieżącego przesyłania przez świadczeniodawcę (w tym również dla świadczeń sprawozdawanych w ramach umów SZP/08 w części dotyczącej ryczałtu PSZ) danych dotyczących dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, decyzji wójta/burmistrza gminy itp., jak i kopii tychże dokumentów.

Brak kopii ww. dokumentów lub/i błędy w raporcie statystycznym w zakresie danych dotyczących ww. dokumentów będzie skutkował pominięciem świadczenia w podstawie do naliczenia wysokości ryczałtu PSZ na następny okres rozliczeniowy.

Przypominamy, że świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o dedykowany typ umowy SZP/08.

W związku z tym, zmianie ulega również sposób przekazywania załącznika elektronicznego będącego kopią dokumentu uprawniającego do świadczeń.

Chcąc dodać załącznik świadczeniodawca, po przesłaniu i potwierdzeniu świadczenia, loguje się do portalu świadczeniodawcy wybierając kolejno:

Umowy na realizacje świadczeń ->  Moje umowy -> przycisk D

Dla zakresów finansowanych odrębnie w ramach umów SZP/08 (poza ryczałtem PSZ) procedura przekazywania dokumentów potwierdzających uprawnienia nie uległa zmianie. Dokumenty nadal przekazywane są do rachunku według dotychczasowych zasad.

Wydział Współpracy Międzynarodowej
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
tel. 12 29-88-327, 12 29-88-328, 12 29-88-376

Wszystkie aktualności