Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne

12-10-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki  NFZ zachęca Oferentów  do szczegółowego zapoznania się z zarządzeniem nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zwanych dalej zarządzeniem w sprawie warunków, które określa:

 • sposób przygotowania oferty oraz
 • sposób składania ofert.

Przygotowanie kompletnych ofert z zachowaniem należytej staranności poprzez zastosowanie się do warunków w powołanym wyżej zarządzeniu pozwoli między innymi na ograniczenie do minimum obowiązku wzywania oferentów do uzupełniania braków formalnych oferty.

 • złożenie ofert:
  • w oddziale Funduszu w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniach o postępowaniach,
  • na właściwy obszar (do właściwego postępowania konkursowego) i na właściwy zakres świadczeń,
  • zgodnie z formatem zapytań ofertowych i towarzyszących im wzorów ankiet obowiązujących w danym postępowaniu,
 • złożenie na wydruku oferty i innych wymaganych dokumentach dołączanych do oferty - podpisów (paraf) przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie ze wzorem podpisów zamieszczonym w tabeli określonej w załączniku do powołanego zarządzenia,
 • w przypadku, gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika - złożenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielonego przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą,
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń wg aktualnych wzorów stanowiących załączniki do ww. zarządzenia w sprawie warunków,
 • podpisanie i ponumerowanie stron - podpisane i opatrzone kolejnym numerem muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i wszystkie załączniki,
 • poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
 • podawanie spójnych danych: dane zawarte w formularzu ofertowym takie jak: personel, sprzęt powinny być spójne z udzieloną odpowiedzią ankietową,
 •  w przypadku realizacji świadczeń z udziałem podwykonawców złożenie kopii zawartych umów (zawierających m.in. klauzulę dot. poddaniu się kontroli NFZ) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, natomiast w sytuacji realizacji świadczeń bez ich udziału złożenie oświadczenia oferenta, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy,
 • złożenie kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. W szczególności należy zwrócić uwagę na okres ważności polisy. Jeżeli w przedstawionej kopii polisy data jej obowiązywania nie zawiera się w dacie obowiązywania umowy, oferent obligatoryjnie winien złożyć oświadczenie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy,
 • podawanie aktualnych danych kontaktowych (w ofercie należy podać taki numer telefonu oferenta który umożliwi możliwie najszybszy i najskuteczniejszy kontakt z oferentem),
 • techniczną możliwość odczytu treści nośnika elektronicznego przesłanego przez oferenta jak i jej zgodność z wersją papierową - najczęściej popełniane błędy przez oferenta to: oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, brak nośnika elektronicznego.
 • wyrażenie zgody na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (załącznik do cyt. zarządzenia). Wyrażenie zgody ma charakter fakultatywny i pozostaje do wyłącznej decyzji oferenta. W sytuacji wyrażenia zgody należy podać adres poczty elektronicznej, na który komisja konkursowa może doręczać zawiadomienia, co wpłynie na ułatwienie komunikacji pomiędzy komisja konkursową a oferentem.

Przypomnienie odnośnie składania ofert – kryteria wyboru ofert:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zm.)

 • Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
 • Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.
 • Kryterium wpisu do rejestru jest spełnione, jeżeli wpis jest ujawniony w księdze rejestrowej oferenta.
 • Kryterium posiadania certyfikatu systemu zarządzania, zwanego "certyfikatem", jest spełnione, jeżeli:
 1. certyfikat ma zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który złożono ofertę;
 2. certyfikat obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie,
 3. certyfikat jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu „EA Multilateral Agreement”, i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej;
 4. certyfikat jest wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO/TEC 27001, ISO 17025 lub 15189 - zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń wynikającym z załączników do rozporządzenia;
 5. akredytacja, o której mowa w pkt 4, obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych w pkt 5, oraz jest wydana w zakresie usług medycznych (branża "Zdrowie i opieka społeczna" zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, TSO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001).

Ponadto, chcemy zwrócić uwagę na  wyrażenie „12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, obejmujący termin złożenia oferty”- w przypadku gdy ogłoszenie postępowania nastąpiło w dniu 11 października 2018 r. r., wówczas należy brać pod uwagę okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

Dodatkowo dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz.U. 2018 r. poz.188 t.j., ze zm.) oraz spełnienie wymagań dodatkowo ocenianych, w przypadku zaznaczenia w ofercie stosownej odpowiedzi ankietowej, obejmować mogą:

 • dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje personelu,
 • dokumenty potwierdzające odbycie stosownych szkoleń,
 • dokumenty (oświadczenia) podpisane przez kierowników pracowni w przypadku potwierdzania doświadczenia personelu w wykonywaniu badań (liczba badań, czas zatrudnienia)
 • aktualne certyfikaty sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i certyfikaty FMF w zakresie badań ultrasonograficznych wraz z aktualną licencją do programu komputerowego obliczającego ryzyko aberracji chromosomalnych,
 • certyfikaty ISO (jeśli z certyfikatu nie wynika, którego miejsca udzielania świadczeń czy zakresu dotyczy certyfikat - należy uwzględnić odpowiednie załącznik).

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń  POZ, PRO i OPD
Tel. 12/29-88-122, 124, 267

Wszystkie aktualności