Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC II/III, DOK

04-01-2017

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem,u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na okres: począwszy od 01.02.2017 r. na czas nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w związku z opublikowaniem Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. 2016 r. poz. 1860)

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

  • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III),
  • dziecięca opieka koordynowana (DOK)

w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

PKWiU 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej

  • 1.85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;
  • 1.85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
  • 1.85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
  • 1.85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
  • 1.85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
  • 1.85312500-4 Usługi rehabilitacyjne.

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne w obowiązującym WSZ) na obszarze: województwa małopolskiego

Obowiązujące stawki produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach określone są odpowiednio w załącznikach nr 1 a, 1b i 1c do Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioski mogą składać:

W zakresie KOC II/III - świadczeniodawcy spełniający warunki dla drugiego lub trzeciego poziomu referencyjnego położnictwa i ginekologii oraz odpowiednio dla neonatologii, którzy posiadają z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie położnictwo i ginekologia - drugi lub trzeci poziom referencyjny, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy lub w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC);

W zakresie DOK - świadczeniodawcy posiadający zawartą w Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie neonatologii, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku
o zawarcie umowy i posiada oddział neonatologiczny spełniający warunki dla trzeciego poziomu referencyjnego.

Wnioski o zawarcie umów, powinny być sporządzone zgodnie z zapisami Rozdziału 2: Przedmiot i warunki do zawarcia umowy Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem’’.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wniosek winien być złożony nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1-go dnia następnego miesiąca.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej wraz z dokumentami określonymi w § 4 ust. 7 oraz zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 9a i 9b ww. Zarządzenia.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Wnioskujący jest uprawniony do złożenia w Małopolskim OW NFZ tylko jednego wniosku dotyczącego określonego zakresu świadczeń. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, składa wnioski w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

 

WSOZI (Dział Kontraktowania Świadczeń leczenia Szpitalnego i Świadczeń Odrębnie Kontraktowanych),

tel. 12 2988 158, 107

 

 

Wszystkie aktualności