Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert na 2017 rok i lata następne w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE

25-10-2016
 • Jakie dokumenty potwierdzają kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

Zgodnie z art. 13 ust 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.z 2015, poz.1994) dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji fizjoterapeuty  jest dyplom wydany osobie, która:

 1. rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanych dalej "punktami ECTS", w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz złożyła Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany dalej "PEF", z wynikiem pozytywnym, albo
 2. rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii, obejmujące co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo odbyła studia wyższe obejmujące co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, albo
 3. rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, albo
 4. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, albo
 5. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, albo
 6. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, albo
 7. rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, albo
 8. ukończyła przed dniem wejścia w życie ustawy szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika fizjoterapii.
 • Kto może zostać podwykonawcą?

Podwykonawca to podmiot wykonujący część umowy świadczeniodawcy, samodzielnie organizując powierzony zakres czynności. Podwykonawcą nie są firmy sprzątające, wykonujące usługi pralnicze, cateringowe, sprzedające surowce naturalne do wykorzystania w trakcie zabiegów realizowanych u świadczeniodawcy. Podwykonawstwu może podlegać np. transport sanitarny i badania diagnostyczne. Podwykonawstwo może obejmować jedynie niepełny zakres realizowanej umowy.

 • Jaki okres należy uwzględnić w przypadku punktów ujemnych stanowiących ocenę warunków odnoszących się do wyników kontroli i innych nieprawidłowości, wynikających z kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1372)?

Odnosząc się do poszczególnych warunków wymienionego kryterium należy uwzględnić okres, w którym spełnione są następujące warunki:

 • nieprawidłowość dotyczy umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, oraz
 • gdy została stwierdzona w postępowaniu kontrolnym zakończonym wystąpieniem pokontrolnym lub w trakcie monitorowania realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
   
 • Czy kwalifikacje lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych  i lekarza uzdrowiskowego dzieci mogą obejmować lekarzy w trakcie specjalizacji?

Nie mogą, gdyż kryteria oceny ofert wskazują jasno, że powinien być to lekarz specjalista, czyli lekarz który specjalizację ukończył. Lekarz w trakcie specjalizacji tego kryterium nie wypełnia.

 • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać punkty za spełnienie warunku „prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku?

Art. 26 ust 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U.2016.186 z późn.zm.) wskazuje, iż elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U.2016.1535 z późn.zm.), jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia określa organizację i zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia. Cytowana ustawa zawiera legalną definicję elektronicznej dokumentacji medycznej, przez którą rozumiemy:

 1. dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, w przypadku usługodawcy będącego świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), apteką ogólnodostępną lub punktem aptecznym,
 2. dokumentację medyczną indywidualną, z wyłączeniem skierowań, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070), wytworzoną w postaci elektronicznej.

Z kolei art. 11 w/w ustawy określa, iż usługodawcy prowadzą elektroniczną dokumentację medyczną, o której mowa w art. 2 pkt 6 lit. b. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13, jest prowadzona przez usługodawców w formatach zamieszczonych w portalu edukacyjno-informacyjnym, o którym mowa w art. 36 ust. 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej w pełnym zakresie będzie dostępna dopiero od dnia 1 sierpnia 2017 roku, na podstawie zmiany ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1991).

Obecnie nie ma technicznej możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta, ustawodawca nie udostępnił bazy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia medycznej dokumentacji elektronicznej w ramach funkcjonującego systemu SIM. Każdy inaczej działający system nie spełnia podstawowych kryteriów, aby móc otrzymać dodatkowe punkty z ankiety oceny oferty.

Wszystkie aktualności