Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie rozliczenia umów obowiązujących w 2018 roku – dotyczy rodzajów AOS, SZP, PSY, REH, SPO, OPH, STM, PRO, SOK

04-01-2019

W związku z określonym w § 27 ust. 2  „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1146 teks. jedn. z późn. zm.), 45-cio dniowym terminem na rozliczenie wykonania umów, dla których okres rozliczeniowy skończył się 31 grudnia 2018 roku, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zwraca się do  Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie prawidłowej i kompletnej sprawozdawczości oraz zakończenie rozliczania tych umów (przekazania rachunków do Funduszu) najpóźniej do dnia 21 stycznia 2019 roku.

Przesłanie w ww. terminie sprawozdawczości pozwoli na dokonanie szczegółowych analiz związanych z realizacją planu finansowego Oddziału za 2018 rok oraz stanowić będzie podstawę do ewentualnego opracowania (według jednolitych zasad)  i przedłożenia świadczeniodawcy (na jego pisemny wniosek) propozycji rozliczenia umów realizowanych w 2018 roku.

Uwaga: jeżeli Państwo są zainteresowani otrzymaniem propozycji takiego rozliczenia umów realizowanych w  2018 roku, prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku (wzór w załączeniu), również w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r.

Zaznaczamy, że z uwagi na ograniczenia czasowe związane z przeprowadzeniem wszystkich czynności związanych z rozliczeniem umów za 2018 rok, w powyższych działaniach będą mogły być uwzględnione wnioski oraz sprawozdawczość przesłana do Funduszu w ww. terminie.

Informujemy dodatkowo, że z uwagi na powyższe  od dnia 22 stycznia 2019 r. dla wszystkich umów, dla których okres rozliczeniowy skończył się z dniem 31 grudnia 2018 r. zostanie zablokowana możliwość dodawania do sprawozdawczości nowych pozycji rozliczeniowych.

 

Wydział Ekonomiczno - Finansowy MOW NFZ
Tel. 12 29 88 271; 12 29 88 245

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności