Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów na 2019 rok

03-12-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS/01, umowy pierwotnie wygasające z dniem 31.12.2018 r., o rozpoczęciu procesu aneksowania umów realizowanego zgodnie z § 43 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).

Do świadczeniodawców, których umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasały z dniem 31.12.2018; na podstawie art. 11 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515), wystosowany został wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie podpisanej przez świadczeniodawców zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów, Małopolski OW NFZ rozpoczął proces sporządzania aneksów obejmujących warunki rzeczowo – finansowe na rok 2019.

Przedmiotowe aneksy wraz z opisem przyjętych jednolitych dla wszystkich świadczeniodawców zasad, zostaną przekazane świadczeniodawcom za pośrednictwem Poczty Polskiej w najbliższych dniach.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe aneksy winny zostać zawarte najpóźniej do dnia 31.12.2018r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności