Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów na 2019 rok

26-11-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej niewygasające z dniem 31.12.2018 r., o rozpoczęciu procesu aneksowania umów realizowanego zgodnie z § 32 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.).

Do świadczeniodawców, których umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podlegają aneksowaniu na kolejny okres rozliczeniowy w ww. trybie, za pośrednictwem komunikatora ISI  przesłane zostaną komplety dokumentów, obejmujące:

  1. pismo przewodnie przekazujące propozycje kwot zobowiązań,
  2. zasady aneksowania umów w danym rodzaju świadczeń/typie umowy,
  3. plan rzeczowo finansowy – propozycja kwoty zobowiązania – załącznik bez podziału na miesiące,
  4. protokół uzgodnień kwot zobowiązań na kolejny okres rozliczeniowy,
  5. plan rzeczowo-finansowy z kwotą zobowiązania z podziałem na miesiące – załącznik do protokołu uzgodnień.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom świadczeniodawców, co do możliwości przesłania przez OW NFZ w drodze elektronicznej przez ISI również protokołu uzgodnień, w załączonym komplecie dokumentów znajduje się wskazany dokument. Przedmiotowe umożliwia podpisanie przekazanych dokumentów i odesłanie ich do siedziby tut. OW NFZ – brak konieczności osobistego stawiennictwa.

Jednocześnie w treści komunikatu ISI zamieszczanego do każdego świadczeniodawcy przekazana zostanie szczegółowa informacja/instrukcja dotycząca trybu aneksowania.

W pierwszej kolejności przekazane do świadczeniodawców zostają propozycje kwot zobowiązań dotyczące umów w rodzaju/typie:

  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna AOS/01 (4 umowy) – umowy niewygasające/nie dotyczy umów przedłużanych na wniosek Dyrektora OW,
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna AOS/02,
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna AOS/03,
  • leczenie stomatologiczne,
  • pomoc doraźna i transport sanitarny.

W następnych komunikatach tut. OW NFZ informował będzie Świadczeniodawców o zamieszczeniu na ISI propozycji kwot zobowiązań na kolejny okres rozliczeniowy przypadający począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. w kolejnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

Wszystkie aktualności