TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Zmiana wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

07-11-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że z dniem 1 listopada 2018 r. uległa zmianie wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez cudzoziemców-studentów oraz absolwentów, którzy odbywają w RP obowiązkowy staż, członków zakonów oraz pozostałych osób wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z póżn.zm.).  

Od 1 listopada 2018 r. wysokość składki wynosi 55,80 zł. Składka jest miesięczna i niepodzielna.

Podstawę wymiaru składki stanowi od dnia 1 listopada 2018 r. kwota w wysokości 620,00 zł, odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Podstawy prawne:

  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. tj. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z póżn.zm.) – art. 3 ust. 2 pkt 1-4, art. 68 ust.4 pkt 3.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 31 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497).

Zestawienie podstaw wymiaru składki oraz wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujących w 2018 r.:

Rok 2018  Miesiące
styczeń – październik listopad, grudzień
Podstawa wymiaru składki dla osób wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 „ustawy o świadczeniach”, tzn. cudzoziemców- studentów/ seminarzystów (...) 520,00 zł (kwota obowiązywała 
do 31.10.2018 r.)
 620,00 zł
(kwota obowiązuje od 01.11.2018 r.)
Wysokość składki dla  osób wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 „ustawy o świadczeniach” 46,80 zł – wysokość składki obowiązywała do 31.10.2018 r. 55,80 zł – wysokość składki obowiązuje od 01.11.2018 r.
Wszystkie aktualności