Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Zmiana wysokości składki i opłat dodatkowych na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kwartale 2017 r.

26-10-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne na IV kwartał 2017 r. tj. dla miesięcy: października, listopada, grudnia 2017 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 405,98 zł za każdy miesiąc.

Podstawa wymiaru składki miesięcznej na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne w  IV kwartale 2017 r. wynosi  4 510,86 zł (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2017 r. dotyczącego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z  wypłatami z zysku w III kwartale 2017 r.).     

Dane zaczerpnięto z www.stat.gov.pl

Od powyższej reguły są następujące wyjątki:

  1. w przypadku umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawieranych ze studentami, doktorantami, członkami zakonów i alumnami wyższych seminariów duchownych i teologicznych niebędącymi obywatelami krajów UE lub EFTA podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 2017 r. specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 46,80 zł, co stanowi 9  % podstawy wymiaru składki.
  2. w przypadku umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego opłacanej przez Korzystającego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości  minimalnego zatrudnienia. W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 000,00 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 180,00 zł, co stanowi 9  % podstawy wymiaru składki.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na  konto ZUS :

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać najpóźniej do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składkę za miesiąc styczeń należy opłacić do 15 lutego) oraz każdorazowo rozliczyć wpłatę na deklaracji ZUS DRA w terminie do 15 dnia następnego miesiąca (np. składkę za miesiąc styczeń należy rozliczyć na ZUS DRA najpóźniej do 15 lutego). Składanie deklaracji ZUS DRA jest obowiązkowe! W przypadku braku terminowego składania deklaracji mogą wystąpić czasowe problemy z potwierdzeniem prawa do świadczeń przez NFZ, tzn. czasowe zapalenie tzw. „czerwonego światła” w  systemie eWUŚ.

Zestawienie podstaw wymiaru składki oraz wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujących w 2017 r.:

Rok 2017

I kwartał (styczeń, luty,  marzec)

II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)

III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)

IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

Podstawa wymiaru składki dla umowy podstawowej 

4 404,17 zł

4 390,54 zł

4 477,18 zł

4510,86 zł

Wysokość składki dla umowy podstawowej 

396,38 zł

395,15 zł

402,95 zł

405,98 zł

Podstawa wymiaru składki dla studentów lub seminarzystów obcokrajowców

520,00 zł

Wysokość składki dla studentów/ seminarzystów obcokrajowców

46,80 zł

Podstawa wymiaru składki dla wolontariuszy

2 000,00 zł

Wysokość składki dla wolontariuszy

180,00 zł

Jednocześnie informujemy, że w przypadku osób, które posiadają przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek od 3 miesięcy i więcej, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej.

Wysokość opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:

  • od 3 miesięcy do roku - wynosi nie mniej niż 902,17 zł (20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości,
  • powyżej roku do 2 lat - wynosi nie mniej niż 2 255,43 zł (50% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty,
  • powyżej 2 do 5 lat - wynosi nie mniej niż 4 510,86 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat,
  • powyżej 5 do 10 lat - wynosi nie mniej niż 6 766,29 zł (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat,
  • powyżej 10 lat - wynosi nie mniej niż 9 021,72 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat.

Osoby, których przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym jest krótsza niż 3 miesiące są zwolnione z uiszczenia opłaty dodatkowej przy zawieraniu umowy o  dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie aktualności