TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Wysokość składek z tytułu umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

25-07-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 433,16 zł za każdy miesiąc.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie dobrowolne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 lipca 2018 r.  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2018 r. wyniosło 4812,84 zł.

Od powyższej reguły są następujące wyjątki:

  1. w przypadku umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawieranych ze studentami, doktorantami, członkami zakonów i alumnami wyższych seminariów duchownych i teologicznych niebędącymi obywatelami krajów UE lub EFTA podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 46,80 zł, co stanowi 9  % podstawy wymiaru składki.
  2. w  przypadku umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości  minimalnego zatrudnienia. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 100,00 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 189,00 zł, co stanowi 9  % podstawy wymiaru składki.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS:

  • W przypadku osób samodzielnie opłacających składki, wpłaty należy kierować na Numeru Rachunku Składkowego (NRS). Numer ten  jest przydzielany indywidualnie każdej osobie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informację o numerze rachunku składkowego (NRS) można uzyskać w placówce ZUS.
  • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza opłaca Korzystający, czyli podmiot, który zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza.
  • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne studentów, doktorantów, etc.,  jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składkę za miesiąc styczeń należy opłacić do 15 lutego) oraz każdorazowo rozliczyć wpłatę na deklaracji ZUS DRA w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składkę za miesiąc styczeń należy rozliczyć na ZUS DRA najpóźniej do 15 lutego).

Zestawienie podstaw wymiaru składki oraz wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujących w 2018 r.:

Rok 2018 I kwartał (styczeń, luty, marzec) II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) IV kwartał (październik, listopad, grudzień)
Podstawa wymiaru składki dla umowy podstawowej  4 739,91 zł 4 700,11 zł 4812,84 zł  
Wysokość składki dla umowy podstawowej  426,59 zł 423,01 zł 433,16 zł  
Podstawa wymiaru składki dla studentów lub seminarzystów obcokrajowców 520,00 zł
Wysokość składki dla studentów/ seminarzystów obcokrajowców 46,80 zł
Podstawa wymiaru składki dla wolontariuszy 2 100,00 zł
Wysokość składki dla wolontariuszy 189,00 zł

Jednocześnie informujemy, że w przypadku osób, które posiadają przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek od 3 miesięcy i więcej, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej.

Wysokość opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:

  • od 3 miesięcy do roku - wynosi nie mniej niż 962,57 zł  (20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości,
  • powyżej roku do 2 lat - wynosi nie mniej niż 2406,42 zł (50% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty,
  • powyżej 2 do 5 lat - wynosi nie mniej niż 4812,84 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat,
  • powyżej 5 do 10 lat - wynosi nie mniej niż 7219,26 zł (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat,
  • powyżej 10 lat - wynosi nie mniej niż 9625,68 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat.

Osoby, których przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym jest krótsza niż 3 miesiące są zwolnione z uiszczenia opłaty dodatkowej przy zawieraniu umowy o  dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie aktualności