Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Szczególne uprawnienia działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

08-08-2017

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1386 ze zm.) zmieniony został art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

Z dniem wejścia w życie nowych przepisów, a więc od 31 sierpnia 2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Przyznanie tej grupie prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, przy jednoczesnym docenieniu dokonań tych osób szczególnie zasłużonych dla naszego kraju.  

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczeniodawca udziela powyższych świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, że osoby te powinny mieć udzielone świadczenia zdrowotne w dniu zgłoszenia się do jednostki ochrony zdrowia, niemniej nie powinno to zaburzać ustalonej już wcześniej w danej placówce kolejności udzielania świadczeń w danym dniu.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych jest legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Na legitymacji widnieje alternatywny napis: „działacz opozycji antykomunistycznej” albo „osoba represjonowana z powodów politycznych” albo „działacz opozycji antykomunistycznej i osoba represjonowana z powodów politycznych”.

Mając powyższe na uwadze MOW NFZ informuje, iż zgodnie z art. 47 c ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 sierpnia 2017 r., ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych mają:

  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
  • świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" i przedstawią legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" oraz
  • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Ponadto ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1386 ze zm.) zmienia art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami działacz opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych posiadają prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Członkowie rodzin ww. wymienionych grup osób nie posiadają prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.

Przypominamy równocześnie, iż w miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w powyższych przepisach.

Wszystkie aktualności