TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Porady dietetyka w ramach poradni specjalistycznych finansowanych przez NFZ

25-07-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 357 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.), porady dietetyka nie są kontraktowane jako osobne świadczenia, tylko stanowią część porady specjalistycznej w wybranych poradniach, które w ofercie konkursowej zadeklarowały dietetyka, takich jak: poradnia chorób metabolicznych, poradnia chorób metabolicznych dla dzieci (zakres: rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci), poradnia diabetologiczna, poradnia diabetologiczna dla dzieci oraz poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS).

Informujemy również, że poradnie żywieniowe finansowane przez NFZ świadczą kompleksową opiekę nad pacjentem żywionym dojelitowo w warunkach domowych, nie zaś w zakresie porad dietetycznych.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności