TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat o zmianie wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wolontariuszy

04-01-2019
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wolontariuszy w 2019 r. wynosi 202,50 zł.
 
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie dobrowolne wolontariusza stanowi kwota odpowiadająca wysokości  minimalnego zatrudnienia. 
Od 01.01.2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 250,00 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 202,50 zł, co stanowi 9 % podstawy wymiaru składki.
 
Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza opłaca Korzystający, czyli podmiot, który zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza. 
Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składkę za miesiąc styczeń należy opłacić do 15 lutego) oraz każdorazowo rozliczyć wpłatę na deklaracji ZUS DRA w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składkę za miesiąc styczeń należy rozliczyć na ZUS DRA najpóźniej do 15 lutego).
 
 
Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz.1794)
  • art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.)
 
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Ewidencji
 
 
Wszystkie aktualności